Szukaj

Usługi doradcze

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, którego jednym z głównych celów jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych usług doradczych (eksperckich) w zakresie prowadzenia działalności B+R i gospodarczej w obszarze technologii grupy KET.

W ramach ww. projektu Izba uruchomiła pierwszy w Polsce Program Usług Doradczych świadczonych nieodpłatnie, w ramach pomocy de minimis, przedsiębiorcom z sektora MŚP w zakresie zarządzania wiedzą, doradztwa biznesowego i technologicznego oraz dotyczącego rozwoju produkcji i usług związanych z wykorzystaniem i wdrażaniem do praktyki gospodarczej technologii KET.
 

Szczegółowy opis Programu Usług Doradczych

Głównym celem świadczonych przez Izbę usług doradczych i eksperckich jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze KET. Działalność gospodarcza w obszarze KET wyróżnia się wyjątkowo dużym nasyceniem wiedzy, która stała się jednym z najważniejszych i najkosztowniejszych z aktywów przedsiębiorstwa. Dlatego efektywne zarządzanie wiedzą może decydować o wzmocnieniu jego pozycji konkurencyjnej, co ma szczególne znaczenie dla firm z sektora MŚP.

W związku z zachodzącymi w ostatnich latach zmianami na światowych rynkach nowoczesnych produktów i usług, odczuwalny jest znaczący wzrost zapotrzebowania po stronie sektora MŚP na usługi konsultingowe. W głównej mierze dotyczy to usług ułatwiających efektywniejsze wprowadzanie nowych idei technologicznych i szybszą ekspansję na nowopowstałe nisze rynkowe. Niewątpliwe proces ten wiąże się z coraz większą globalizacją gospodarki, otwarciem granic dla swobodnego przepływu najnowocześniejszych technologii i wyrobów oraz ze swobodnym przemieszczaniem się wysoce specjalistycznej kadry zawodowej. Sytuacja taka sprawia, że utrzymanie się firmy na rynku lokalnym wymaga posiadania oferty konkurencyjnej w skali światowej.

Prowadzona w ramach Programu Usług Doradczych nieodpłatna działalność doradcza i ekspercka Izby ma na celu wsparcie przedsiębiorców prowadzących prace B+R, wdrożenia, wytwarzających produkty i dostarczających usługi oparte na technologiach przyszłości.

Głównym założeniem programowym działalności doradczo-eksperckiej Izby jest kompleksowość i elastyczność świadczonych usług. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy w różnych etapach procesów gospodarczych: od fazy organizacyjnej, poprzez badawczo-wdrożeniową, produkcyjną, biznesową, aż po procesy marketingowe i związane z zarządzaniem posiadaną wiedzą i ochroną danych. Tak przewidziana kompleksowość świadczonych w programie usług ma na celu ugruntowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmniejszenie ryzyka ich działalności biznesowej, efektywniejsze wykorzystanie posiadanego kapitału intelektualnego oraz zmniejszenie zagrożenia utraty wiedzy. Wspomniana elastyczność polega na dostosowaniu zakresu usług do konkretnych potrzeb firm i warunków otoczenia w jakim funkcjonują.

Zarówno finalne ustalenie zakresu usługi świadczonej w programie, jak również wybór eksperta wykonującego usługę na rzecz przedsiębiorcy, dokonywane są we współpracy z firmą na etapie konsultacji wstępnych i mogą dotyczyć:

 • doradztwa technologicznego,
 • doradztwa biznesowego,
 • doradztwa organizacyjnego i związanego z zarządzaniem wiedzą.

 

Co to są technologie KET?
O technologiach KET możesz przeczytać po kliknięciu w ten link.
Kto może być beneficjentem Programu Usług Doradczych Izby?

Beneficjentem niepłatnych usług doradczych i eksperckich w ramach Programu Usług Doradczych może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną, jeżeli:
 • należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną, usługową lub handlową bezpośrednio lub pośrednio związaną z co najmniej jedną z technologii grupy KET,
 • nabywa lub wdraża do swojej praktyki gospodarczej nowe rozwiązania, produkty lub usługi oparte na technologiach grupy KET.
Kto pokrywa koszty usługi dla przedsiębiorstwa?

Usługi doradcze i ekspertyzy świadczone w ramach Programu Usług Doradczych od dnia 1 stycznia 2014 r. są świadczone na podstawie ogólnie obowiązujących uregulowań prawa cywilnego. Oferta Izby dotycząca przedmiotu doradztwa jest nadal aktualna.

Kto wykonuje usługę doradczą dla przedsiębiorstwa?

Na potrzeby realizacji Programu Usług Doradczych Izba powołała Zespół Ekspertów, składający się z ponad 60 wybitnych specjalistów zarządzania wiedzą, technologów i doradców biznesowych. Zespół ekspertów wspomagany jest Grupą Konsultantów Zewnętrznych specjalizujących się w obszarach będących przedmiotem zainteresowania konkretnych przedsiębiorstw.

Po przyjęciu zapotrzebowania na usługę doradczą od przedsiębiorcy Izba dokonuje wyboru eksperta z bazy wewnętrznej. Ekspert kontaktuje się z wnioskodawcą (przedsiębiorcą) w celu określenia kosztorysu i harmonogramu wykonania usługi.

Przedsiębiorca wraz z kierowanym do Izby zapotrzebowaniem na usługę doradczą może zgłosić własną kandydaturę eksperta, który wykona usługę po zawarciu stosownej umowy z Izbą. W tym celu do wspomnianego zapotrzebowania przedsiębiorca powinien załączyć CV naukowe (zawodowe) eksperta. Wówczas kosztorys wykonania usługi powinien zostać opracowany w konsultacji ze wskazanym ekspertem przed skierowaniem do Izby zapotrzebowania na usługę doradczą.

Czy przedsiębiorstwo zalicza się do kategorii MŚP?

Aby zostać zaliczonym do kategorii MŚP, przedsiębiorstwo musi spełnić określone w przepisach unijnych kryteria w zakresie:
 • poziomu zatrudnienia,
 • wielkości ekonomicznej,
 • stopnia niezależności.
Poziom zatrudnienia i wielkość ekonomiczna przedsiębiorstwa

Pierwsze dwa kryteria są spełnione, gdy przedsiębiorca co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 250 pracowników – przy obliczaniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania czy wyboru, w tym właściciela firmy, o ile świadczy pracę;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro. Kryterium jest spełnione, gdy zachodzi jeden z wymienionych warunków.
Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót Całkowity bilans roczny
Średnie < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro
Małe < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro
Mikro < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro
Stopień niezależności przedsiębiorstwa

Jeśli obydwa powyższe kryteria są spełnione, do zaliczenia przedsiębiorstwa do kategorii MŚP wystarczy, by było ono niezależne. Przedsiębiorstwo uważa się za niezależne, gdy:

 • nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w innym przedsiębiorstwie,
 • inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne nie posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
 • nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Ogromna większość działających w Polsce małych i średnich przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa niezależne. Jeśli warunek niezależności nie zachodzi, do stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo posiada status MŚP, wymagana jest analiza dodatkowa, którą przeprowadza się zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008). Ze sposobem przeprowadzania tej analizy można także zapoznać się w „Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013” wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Vademecum do pobrania po kliknięciu w ten link

Z jakiego rodzaju usług doradczych mogę skorzystać?

Ustalenie zakresu usługi świadczonej w Programie Usług Doradczych Izby dokonywane jest we współpracy z firmą na etapie konsultacji wstępnych i może dotyczyć:
 1. w zakresie doradztwa technologicznego:
  • wyceny technologii,
  • nadzoru nad procesami technologicznymi,
  • oceny gotowości wdrożeniowej nowych idei technologicznych,
  • stworzenia ekspertyzy technologicznej w zakresie możliwości uzyskania parametrów techniczno-użytkowych,
  • dostarczenia informacji o nowych koncepcjach technologicznych,
  • dostarczenia informacji technicznych o materiałach, produktach i technologiach,
  • przygotowania ofert lub zapytań o technologię,
  • doradztwa technologicznego w zakresie wykorzystania nowych produktów,
  • wizyt serwisowych,
  • poszukiwania partnerów do prac badawczo-rozwojowych,
  • poszukiwania kooperantów,
  • wsparcia eksperckiego przy uruchamianiu nowych linii technologicznych,
  • poszukiwania wyspecjalizowanych laboratoriów dla przeprowadzania analiz, testów wdrożeniowych i aplikacyjnych oraz badań prototypów,
  • analizy badań eksploatacyjnych,
  • oceny efektywności procesów technologicznych,
  • sporządzania opinii o innowacyjności technologii.
 2. w zakresie doradztwa biznesowego:
  • dokonywania analiz finansowo-ekonomicznych przedsiębiorstwa,
  • doradztwa w zakresie inżynierii finansowej, w tym opracowanie biznesplanów i planów przepływów pieniężnych,
  • poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym opracowania wniosków o udzielenie pomocy ze środków budżetowych i funduszy europejskich,
  • opracowania analiz i ofert wejścia kapitałowego dla funduszy zalążkowych, funduszy VC i giełdy New Connect,
  • opracowania prezentacji inwestorskiej, biznesplanu przedsięwzięcia i ścieżki wyjścia z inwestycji dla funduszy zalążkowych i VC,
  • sporządzania wniosków kredytowych i pożyczkowych wraz z biznesplanami,
  • opracowania planów emisji obligacji,
  • przeprowadzania analiz opłacalności oraz finansowej wykonalności inwestycji,
  • wyceny przedsiębiorstwa bądź jego części,
  • przeprowadzania analiz i ocen ryzyka inwestycji,
  • przeprowadzania analiz skutków podatkowych inwestycji,
  • przeprowadzenia analizy rynkowej i cenowej,
  • doradztwa w zakresie kampanii marketingowych,
  • przygotowania materiałów informacyjnych i kampanii reklamowych,
  • opracowania planów i projektów wystawienniczych.
 3. w zakresie doradztwa organizacyjnego i związanego z zarządzaniem wiedzą:
  • techniki zarządzania i organizacji, w szczególności techniki zarządzania wiedzą,
  • certyfikacji systemów zarządzania,
  • walidacji systemów zarządzania wiedzą,
  • doboru narzędzi, w szczególności informatycznych, gromadzenia danych i tworzenia systemów zarządzania wiedzą,
  • ochrony danych, w tym certyfikacji systemów ochrony danych,
  • zagadnień prawnych związanych z transferem technologii, ochroną i obrotem własności intelektualnej,
  • uzyskania patentu lub wzoru przemysłowego,
  • przygotowania umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstwa,
  • przygotowania umów kooperacyjnych i kapitałowych zawieranych przez przedsiębiorstwo,
  • zakładania spółek-córek w celu prowadzenia wyodrębnionej działalności w obszarze technologii grupy KET.
Procedura uzyskania usługi w ramach Programu Usług Doradczych Izby

 1. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem usługi doradczej wypełnia druk „Zapotrzebowania na usługę doradczą” i wysyła lub dostarcza osobiście do siedziby Izby:

  Biuro Projektu, ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Program Usług Doradczych”.

 2. Do ww. druku zapotrzebowania przedsiębiorca załączakopię dokumentu rejestracyjnego firmy, a w sytuacji gdy kopię dokumentu rejestracyjnego firmy wydano później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia zapotrzebowania, przedsiębiorca załącza wypełniony druk pn.: „Oświadczenie o aktualności danych adresowych”.
 3. Pracownik Izby w ciągu 7 dni od otrzymania ww. druku zapotrzebowania dokonuje oceny formalnej i merytorycznej. Po tym terminie pracownik Izby skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu przekazania prośby o dokonanie niezbędnych korekt nadesłanych dokumentów lub ustalenia szczegółowego zakresu usługi, terminu jej wykonania, określenia ostatecznej wartości usługi.
 4. Pracownik Izby informuje Wnioskodawcę o ostatecznym przyjęciu zapotrzebowania do realizacji i warunkach wykonania usługi przesyłając druk „Potwierdzenie przyjęcia zapotrzebowania”.
 5. Przed wykonaniem usługi Izba zawiera odpowiednią umowę z przedsiębiorcą (tj. Wnioskodawcą) oraz z ekspertem (świadczącym usługę).
 6. Po wykonaniu usługi przez eksperta i przyjęcia przez Izbę wypełnionego przez niego „Sprawozdania końcowego z wykonania usługi”.
Dokumenty do pobrania

 • Karta Ekspertapobierz
 • Kosztorys usługi doradczejpobierz
 • Odrzucenie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradcząpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o aktualności danych rejestrowychpobierz
 • Oświadczenie Przedsiębiorcy o wykonaniu usługi doradczej przez Ekspertapobierz
 • Porozumienie z Ekspertem w sprawie świadczenia usług eksperckich pobierz
 • Przyjęcie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – EXCEL pobierz
 • Rachunek Eksperta za wykonanie usługi doradczej – WORD pobierz
 • Sprawozdanie końcowe Eksperta z wykonania usługi doradczej pobierz
 • Stawki jednostkowe usług eksperckich pobierz
 • Umowa z Ekspertem o świadczenie usługi doradczej pobierz
 • Umowa z Przedsiębiorcą na wykonanie usługi doradczej pobierz
 • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą pobierz