Szukaj

Przeczytaj o technologiach KET

  • biotechnologia
  • fotonika
  • materiały zaawansowane
  • mikro- i nanoelektronika
  • nanotechnologia

Technologie KET - technologie przyszłości

 

Wsparcie rozwoju zaawansowanych technologii i ich zastosowania w działalności przemysłowej to jeden z głównych priorytetów zintegrowanej polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 20 mln przedsiębiorców zatrudniających łącznie ok. 220 mln pracowników stanowi o sile jednolitego rynku Unii, który pozwala na urzeczywistnienie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego Europy. Żyjemy w czasach ogromnego postępu technologicznego, odkryć naukowych dokonywanych na niespotykaną wcześniej skalę oraz dynamicznych zamian społecznych. Tylko w poprzedniej dekadzie wystąpiły trzy poważne kryzysy finansowe, a zdarzenia im towarzyszące wypełniłyby życie niejednego pokolenia w minionym wieku. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, Europa potrzebuje nowoczesnego przemysłu, z „konkurencyjnym i zdywersyfikowanym łańcuchem wartości, zapewniającym powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego i gwarantującym korzystną sytuację na rynku pracy” [1]. Świat, w jakim będą żyły przyszłe pokolenia z pewnością będzie odmienny od współczesnego. Choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich nadchodzących wydarzeń, zobowiązani jesteśmy do przyjęcia ambitnych celów w sferze gospodarczej i społecznej oraz zaplanowania działań służących ich pełnej realizacji.
 
Konieczność zapewnienia w Europie warunków niezbędnych dla trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego realizacji głównych celów społecznych i poszanowaniu zasobów naturalnych, nakłada na państwa członkowskie Unii obowiązek określenia nowych strategicznych ram dla unijnej polityki gospodarczej.  Ważne miejsce powinna w niej zajmować kwestia wsparcia rozwoju kluczowych gałęzi przemysłu dla przyszłości Europy. Jedną z głównych sił napędowych nowoczesnej gospodarki są intensywne prace badawcze i wdrożenia w obszarze zaawansowanych technologii.
 
Komisja Europejska (KE) wielokrotnie podkreśla konieczność priorytetowego podejścia do kwestii utrzymania wysokiego poziomu inwestycji z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrożeniowe w zakresie przyszłościowych technologii, pozwalającego na dostosowanie polityki gospodarczej Unii Europejskiej do nowych wyzwań cywilizacyjnych. Analizując zmiany zachodzące na rynkach globalnych, które bezpośrednio wpływają na kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu, KE zidentyfikowała technologie o strategicznym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego UE, określając je mianem tzw. kluczowych technologii wspomagających (KET, od ang.: „Key Enabling Technologies”). Zdaniem KE wykorzystanie na dużą skalę tych technologii zadecyduje o dynamicznym rozwoju Europy i pozwoli na wzrost poziomu innowacyjności unijnych przedsiębiorstw. Stąd ważne jest jednolite i wszechstronne podejście do problematyki KET we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym przyjęcie nowych zasad i mechanizmów pozwalających na zwiększenie potencjału Europy w dziedzinie technologii KET.
Cechy wyróżniające technologie grupy KET:
  • wiążą się z wysoką intensywnością prac badawczo-rozwojowych,
  • wymagają dużych nakładów kapitałowych, oraz wysoko wykwalifikowanej kadry,
  • umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów i usług w wielu gałęziach gospodarki,
  • mają charakter multidyscyplinarny oraz międzysektorowy,
  • pozwalają na tworzenie nowych sektorów przemysłu i nisz rynkowych.

 

Technologie grupy KET pełnią ważną rolę w rozwoju nowych i unowocześnianiu tradycyjnych gałęzi gospodarki. Międzysektorowy i multidyscyplinarny charakter tych technologii decyduje o wzroście innowacyjności i konkurencyjności wielu dziedzin przemysłu i branż usługowych. Zastosowanie przez przedsiębiorców technologii KET tworzy nieznane dotąd nisze rynkowe i nowoczesne sektory przemysłu oraz pozwala im na doskonalenie i dywersyfikację oferty rynkowej. KE zauważa, że „potencjał, jaki niosą ze sobą te technologie, pozostaje w dużej mierze niewykorzystany” w Unii [2].  Działania Wspólnoty na rzecz wsparcia rozwoju technologii KET są nadal prowadzone w mniejszym zakresie niż w USA czy Japonii.  Warto zauważyć, że udział produkcji zaawansowanej technologicznie w całkowitym przemyśle wytwórczym jest w Japonii wyższy od europejskiego o 33%, a w USA o 50%. W Unii widoczne jest również relatywnie słabe zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wykorzystywanie technologii  z KET.  Przykładowo, w zakresie nanotechnologii w UE przeznacza się podobne środki na prace B+R jak w USA, jednak zaangażowanie w nich unijnego sektora prywatnego jest o wiele niższe i wynosi ok. 1,7 mld dol. rocznie, podczas gdy w USA wartość ta sięga kwoty 2,8 mld dolarów [3].  Poważną barierą dla rozwoju KET w Unii jest brak długoterminowej strategii wsparcia rozwoju tych technologii, zwłaszcza działań na rzecz wzmocnienia transferu KET ze sfery nauki i ich absorpcji przez przemysł.
 
Ukierunkowanie działalności gospodarczej na technologie KET ma nie tylko realny wpływ na wzrost konkurencyjności Europy, ale pozwala również na sprostanie trudnym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie jej społeczeństwo. Technologie KET odgrywają ważną rolę w staraniach na rzecz osiągnięcia unijnych celów np. w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych ochrony środowiska naturalnego, jak również w zakresie rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa i kwestii powiązanych ze wzrostem zatrudnienia. Szybkie rozprzestrzenianie się tych technologii, czemu służyć ma rozwój wielu dyscyplin naukowych sprawi, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy będzie o wiele prostsze.

Opracował: Piotr Skurzyński 

Źródło:
[1] „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie”, Komunikat Komisji z dn. 28.10.2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2010) 614 wersja ostateczna.
[2] „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE”, Komunikat Komisji z dn. 30.09.2009 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 512 wersja ostateczna.
[3] “Preparing for our future: developing a common strategy for key enabling technologies in the EU. Current situation of key enabling technologies in Europe”, European Commission Staff Working Document; SEC (2009) 1257 final.

freedigitalphotos.net