Szukaj

Technologie KET

Technologie KET
Analizując zmiany zachodzące na rynkach globalnych, które bezpośrednio wpływają na kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu, Komisja Europejska (KE) zidentyfikowała technologie o strategicznym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego UE, określając je mianem tzw. kluczowych technologii wspomagających (KET, od ang.: „Key Enabling Technologies”). Zdaniem KE wykorzystanie na dużą skalę tych technologii zadecyduje o dynamicznym rozwoju Europy i pozwoli na wzrost poziomu innowacyjności unijnych przedsiębiorstw. Stąd ważne jest jednolite i wszechstronne podejście do problematyki KET we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym przyjęcie nowych zasad i mechanizmów pozwalających na zwiększenie potencjału Europy w dziedzinie technologii KET.
Technologie grupy KET pełnią ważną rolę w rozwoju nowych i unowocześnianiu tradycyjnych gałęzi gospodarki. Międzysektorowy i multidyscyplinarny charakter tych technologii decyduje o wzroście innowacyjności i konkurencyjności wielu dziedzin przemysłu i branż usługowych. Zastosowanie przez przedsiębiorców technologii KET tworzy nieznane dotąd nisze rynkowe i nowoczesne sektory przemysłu oraz pozwala im na doskonalenie i dywersyfikację oferty rynkowej. KE zauważa, że „potencjał, jaki niosą ze sobą te technologie, pozostaje w dużej mierze niewykorzystany” w Unii [2]. 
Działania Wspólnoty na rzecz wsparcia rozwoju technologii KET są nadal prowadzone w mniejszym zakresie niż w USA czy Japonii.  Warto zauważyć, że udział produkcji zaawansowanej technologicznie w całkowitym przemyśle wytwórczym jest w Japonii wyższy od europejskiego o 33%, a w USA o 50%. W Unii Europejskiej widoczne jest również relatywnie słabe zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wykorzystywanie technologii z KET.  Przykładowo, w zakresie nanotechnologii w UE przeznacza się podobne środki na prace B+R jak w USA, jednak zaangażowanie w nich unijnego sektora prywatnego jest o wiele niższe i wynosi ok. 1,7 mld dol. rocznie, podczas gdy w USA wartość ta sięga kwoty 2,8 mld dolarów [3].  Jak podkreślono w rozdziale 1, poważną barierą dla rozwoju KET w Unii jest brak długoterminowej strategii wsparcia rozwoju tych technologii, zwłaszcza działań na rzecz wzmocnienia transferu KET ze sfery nauki i ich absorpcji przez przemysł.
  • Cechy wyróżniające technologie grupy KET [1]:
  • wiążą się z wysoką intensywnością prac badawczo-rozwojowych,
  • wymagają dużych nakładów kapitałowych, oraz wysoko wykwalifikowanej kadry,
  • umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów i usług w wielu gałęziach gospodarki,
  • mają charakter multidyscyplinarny oraz międzysektorowy,
  • pozwalają na tworzenie nowych sektorów przemysłu i nisz rynkowych.
Ukierunkowanie działalności gospodarczej na technologie KET ma nie tylko realny wpływ na wzrost konkurencyjności Europy, ale pozwala również na sprostanie trudnym wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie jej społeczeństwo. Technologie KET odgrywają ważną rolę w staraniach na rzecz osiągnięcia unijnych celów np. w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych ochrony środowiska naturalnego, jak również w zakresie rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa i kwestii powiązanych ze wzrostem zatrudnienia. Szybkie rozprzestrzenianie się tych technologii, czemu służyć ma rozwój wielu dyscyplin naukowych sprawi, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy będzie o wiele prostsze. Cechy przypisywane technologiom KET powodują, że rosnąć będą szanse na rozwój Unii i rozwiązywania kluczowych problemów społeczno-gospodarczych zarówno w skali globalnej jak i w wymiarze lokalnym.
Więcej o działaniach Unii Europejskiej na rzecz rozwoju technologii KET w Europie do przeczytania na stronie Bazy KET.
Źródło:
[1] Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE”, Komunikat Komisji z dn. 30.09.2009 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 512 wersja ostateczna.
[2] jw.
[3] Preparing for our future: developing a common strategy for key enabling technologies in the EU. Current situation of key enabling technologies in Europe”, European Commission Staff Working Document; SEC (2009) 1257 final.