Szukaj

Regulamin korzystania z Bazy KET dla Użytkowników Posiadających Profil

Printer-friendly versionwersja PDF


Regulamin korzystania z Bazy KET dla Użytkowników Posiadających Profil


                                                                                        
                                                                                  § 1

                                                       Terminy stosowane w Regulaminie

 

1. Administrator Bazy – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 7/9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304357, REGON 141400813, NIP 525 242 45 06.

2. Projekt - oznacza realizowany przez Administratora Bazy projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 5.2; umowa o dofinansowanie nr U-POIG.05.02.00-00-028/10-00).
 

W ramach Projektu uruchomione są:

 

     1) Baza KET,
     2) Platformy Wiedzy CP.
 

3. Baza KET (in. „Baza kluczowych technologii”) – baza podmiotów i osób działających w obszarze technologii KET (ang. „Key Enabling Technologies”), obejmująca zbiór danych przekazanych Administratorowi Bazy przez Użytkowników Posiadających Profil, lub wprowadzonych przez Administratora Bazy przy wykorzystaniu danych publicznie dostępnych.
4. Strona internetowa bazy – strona Bazy KET pod domeną:  www.kluczowetechnologie.iztech.pl. lub www.bazaket.pl
5. Platformy Wiedzy CP – portale wiedzy obejmujące informacje dotyczące rozwoju i wykorzystania technologii KET. Dla każdej technologii KET Administrator Bazy odda do użytku odrębną platformę:

     1) w zakresie nanotechnologii – www.nanotechnologia.iztech.pl
     2) w zakresie fotoniki – www.fotonika.iztech.pl
     3) w zakresie mikroelektroniki – www.mikroelektronika.iztech.pl
     4) w zakresie materiałów zaawansowanych – www.materialy.iztech.pl
     5) w zakresie biotechnologii – www.biotechnologia.iztech.pl

6. Użytkownik Posiadający Profil – osoba fizyczna lub prawna reprezentująca zespół badawczy lub przedsiębiorstwo, zweryfikowana i zaakceptowana przez Administratora Bazy, zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Aplikacyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca w bazie indywidulany profil.
7. Profil – indywidualne konto Użytkownika Posiadającego Profil, lub konto założone przez Administratora Bazy dla zespołu badawczego lub przedsiębiorstwa, utworzone wg jednego
z dwóch dostępnych formatów:

     1) profilu przedsiębiorcy,
     2) profilu zespołu badawczego.
 
Dostęp do Profilu możliwy po zalogowaniu za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, o których mowa w ust. 6, przy wykorzystaniu aplikacji logowania dostępnej w ramach:

     1) Bazy KET,
     2) Platform Wiedzy CP.

8. Formularz Aplikacyjny – elektroniczny formularz dostępny na Stronie internetowej bazy w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie”, po wypełnieniu którego zweryfikowany i zaakceptowany przez Administratora Bazy przyszły Użytkownik Posiadający Profil otrzymuje login i hasło dostępu do Bazy KET oraz możliwość założenia indywidualnego profilu.

 

§ 2


Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania z Bazy KET przez Użytkowników Posiadających Profil, dostępnej na Stronie internetowej bazy.
2. Główne cele Bazy KET to:

     1) wsparcie procesu transferu wiedzy w obszarze technologii z grupy KET między sferą nauki i gospodarki,
     2) ułatwienie wymiany informacji i tworzenia nowych powiązań między podmiotami działającymi w obszarze technologii z grupy KET,
     3) identyfikacja i promocja podmiotów realizujących nowatorskie przedsięwzięcia, prace badawczo-rozwojowe (B+R), wdrożenia oraz podejmujących działalność przemysłową w obszarze technologii z grupy KET,
     4) umożliwienie zaprezentowania podmiotom działającym w obszarze technologii z grupy KET rynkowej oferty swoich produktów, procesów i usług.

3. Administracją Bazy KET zarządza Administrator Bazy, lub upoważniony przez niego podmiot, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo bazy i znajdujących się w niej danych.

 

§ 3

 

Uprawnienia i obowiązki Użytkowników Posiadających Profile:


1. Profil w Bazie KET może założyć osoba reprezentująca zespół badawczy, lub przedsiębiorstwo.
2. Rejestracja i korzystanie z Bazy KET są bezpłatne.
3. W celu założenia profilu w Bazie KET konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą aktywnego adresu e-mail, oraz właściwe i kompletne uzupełnienie i przesłanie do Administratora Bazy Formularza Aplikacyjnego, z zastrzeżeniem podmiotów wprowadzonych do Bazy KET przez Administratora Bazy zgodnie z par. 1 ust. 2.
4. Wysłanie uzupełnionego Formularza Aplikacyjnego do Administratora Bazy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W Formularzu Aplikacyjnym użytkownik podaje dane niezbędne do jego weryfikacji i akceptacji przez Administratora Bazy, oraz wskazuje jeden z 2 dostępnych formatów profilu:

     1) profil przedsiębiorcy;
     2) profil zespołu badawczego.

6. Administrator Bazy po otrzymaniu Formularza Aplikacyjnego przeprowadza weryfikację i:

     1) akceptuje zgłoszenie przesyłając na wskazany adres e-mail indywidualny login oraz hasło dostępu do Bazy KET dla przyszłego Użytkownika Posiadającego Profil, lub
     2) nie akceptuje zgłoszenia i przesyła na wskazany adres e-mail informację uzasadniającą odmowę dostępu do Bazy KET.

7. Użytkownik Posiadający Profil po pozytywnej weryfikacji aktywuje swój profil poprzez zarejestrowanie się w Bazie KET przy wykorzystaniu indywidualnego loginu i hasła dostępu.
8. Po aktywacji profilu przez Użytkownika Posiadającego Profil następuje jego upublicznienie w ramach zbioru danych na stronie:

     1) Bazy KET,
     2) Platformy Wiedzy CP – tj. platformy w zakresie technologii KET odpowiadającej technologii wybranej przez Użytkownika Posiadającego Profil na etapie uzupełniania Formularza Aplikacyjnego, o którym mowa w ust. 3.

9. Użytkownik Posiadający Profil:

     1) ma prawo do nieograniczonego dostępu i korzystania z aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET, oraz założenia i rozbudowy indywidualnego profilu w bazie,
     2) ma obowiązek zapoznania się z „Instrukcją korzystania z Bazy KET”, dostępną na Stronie internetowej bazy w zakładce pn.: „Instrukcja”,
     3) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
     4) oświadcza, że dane podane w Formularzu Aplikacyjnym oraz indywidualnym profilu
są zgodne z prawdą,
     5) przyjmuje do wiadomości, że wprowadzone dane w ramach własnego profilu są udostępniane innym użytkownikom bazy,
     6) przyjmuje do wiadomości, że stwierdzenie przez Administratora Bazy, że podane dane
są nieprawdziwe, upoważnia Administratora Bazy do usunięcia jego profilu z Bazy KET,
     7) oświadcza, że dane podane w Formularzu Aplikacyjnym, oraz w indywidualnym profilu nie naruszają praw osób trzecich ani przepisów prawa,
     8) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Bazy
na potrzeby funkcjonowania Bazy KET, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
     9) przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych, prawo żądania ich poprawienia, lub usunięcia,
     10) ma prawo do zmiany otrzymanego hasła dostępu na własne hasło.

10. Użytkownik Posiadający Profil w celu uzyskania kontaktu z Administratorem Bazy wypełnia elektroniczny Formularz Kontaktowy dostępny na Stronie internetowej bazy w zakładce
pn.: „Kontakt”.

 

§ 4

 

Uprawnienia i obowiązki Administratora Bazy


1. Administrator Bazy ma prawo dostępu do wszystkich danych przekazanych przez Użytkownika Posiadającego Profil.
2. Administrator Bazy prowadzi rejestr Użytkowników Posiadających Profil tylko dla celów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem Bazy KET.
3. Administrator Bazy jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Posiadających Profil w rozumieniu Ustawy.
4. Administrator Bazy może usunąć konta Użytkowników Posiadających Profil naruszających interes Administratora Bazy, prawa innych użytkowników, lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Administrator Bazy nie ponosi odpowiedzialności za:
1) prawdziwość danych wprowadzonych przez Użytkowników Posiadających Profil, a także za skutki ich wykorzystania przez innych Użytkowników,
2) awarie oprogramowania systemu Bazy KET z przyczyn niezależnych od Administratora Bazy, w tym za okresowe wyłączenie dostępu do Bazy KET i utratę danych Użytkowników Posiadających Profil, znajdujących się na serwerach Administratora Bazy.

 

§ 5

 

Postanowienia końcowe


1. Administrator Bazy zastrzega sobie prawo, a Użytkownik Posiadający Profil wyraża zgodę na:

     1) przesyłanie na adres e-mail Użytkownika Posiadającego Profil informacji nt. Bazy KET, oraz działalności statutowej Administratora Bazy,
     2) okresowy, uprzednio zasygnalizowany, brak dostępu do Bazy KET wynikający z konieczności konserwacji, rozbudowy i testowania systemu Bazy KET przez Administratora Bazy.

2. Działania Użytkowników naruszające przepisy prawa, oraz postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą dochodzenia roszczeń przez Administratora Bazy o zaniechanie naruszeń, lub zapłatę odszkodowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Administratora Bazy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin i jego uaktualnienia wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej bazy.