Szukaj

projekt TEAM " „Biologiczne właściwości i biomedyczne zastosowania dendrymerów”

Zespół realizujący: 
krajowy
Projekt dotyczy: 
produktu
Rola pełniona w projekcie: 
główny wykonawca
Źródło finansowania: 
inne
Opis źródła finansowania: 
finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Streszczenie projektu: 
Dendrymery są stosunkowo nową grupą polimerów, która budzi nadzieje na zastosowanie w medycynie. Szczególne właściwości dendrymerów wynikają z ich specyficznej budowy. Prace nad dendrymerami mieszczą się w szeroko rozumianym zagadnieniu nanotechnologii. Pomimo często pojawiających się nowych doniesień biomedycznych zastosowaniach dendrymerów, wciąż wiele zagadnień związanych z tymi związkami jest niepoznanych. Nie zadowala też tempo wprowadzania nowych farmaceutyków opartych na dendrymerach do badań klinicznych. Celem projektu jest zbadanie biologicznych właściwości dendrymerów i ich możliwych zastosowań medycznych przez grupę młodych naukowców. Projekt jest realizowany we współpracy z szeroką grupą naukowców, zarówno chemików, jak i osób pracujących nad zastosowaniem dendrymerów w medycynie. Główne zagadnienia badawcze to: • badania podstawowe (oddziaływania dendrymerów z białkami, lipidami, kwasami nukleinowymi), • badanie toksyczności dendrymerów (cytotoksyczność, toksyczność in vivo), • zastosowanie dendrymerów w medycynie, a w szczególności: a. jako czynników przenoszących leki przeciwnowotworowe, b. czynników rozbijających białkowe agregaty występujące w chorobach neurodegeneracyjnych, c. czynników transportujących siRNA w terapii antysensowej AIDS.

Zakres tematyczny projektu

Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET

Obszary tematyczny projektu wg OECD