Szukaj

Polityka spójności a strategia „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020”

„Europa 2020” to strategia UE na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE wytyczyła w pięciu głównych dziedzinach ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku:

Zatrudnienie – pracę powinno mieć 75% ludności w wieku od 20 do 64 lat;
Innowacje – 3% unijnego PKB należy inwestować w badania i rozwój;
Zmiana klimatu – należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, a jeżeli będą ku temu warunki – zredukować emisje o 30%;
Edukacja – odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien spaść poniżej 10%, a co najmniej 40% ludzi w wieku od 30 do 34 lat powinno uzyskać wykształcenie wyższe lub równoważne;
Ubóstwo – zmniejszenie liczby ludzi ubogich dzięki uchronieniu przed ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 20 milionów osób.
Ram inwestycyjnych i narzędzi niezbędnych, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020”, dostarcza polityka spójności.

Polityka spójności: inwestycje w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności stanowią łącznie ponad jedną trzecią budżetu Unii. Komisja Europejska współpracuje z instytucjami zarządzającymi  w krajach oraz regionach UE, aby zagwarantować skuteczne inwestowanie tych środków w celu wspierania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Finansowanie UE wspomaga:
- rozwój nowych technologii
- nowatorskie badania;
- szybki dostęp do Internetu;
- inteligentną infrastrukturę transportową i energetyczną;
- efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
- rozwój działalności gospodarczej;
- uzyskiwanie umiejętności i szkolenia.

więcej: Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne