Szukaj

Instalcompact Sp. z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Wierzbowa
Numer domu: 
23
Kod: 
62-080
Miejscowość: 
Tarnowo Podgórne
województwo: 
wielkopolskie
Telefon: 
(61) 814 67 55
Fax: 
(61) 816 40 16
Strona www: 

http://instalcompact.pl

Osoba do kontaktów
Imię: 
-
Nazwisko: 
-
Numer telefonu: 
-
Opis działalności
Prio­ry­te­tem fir­my jest do­sto­so­wa­nie każ­de­go urzą­dze­nia do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb za­ma­wia­ją­ce­go oraz wa­run­ków lo­kal­nych. Ja­ko spe­cja­li­stycz­na fir­ma in­ży­nier­ska In­stal­com­pact jest za­in­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą na każ­dym eta­pie pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go. Ro­do­wód oraz pierw­szy pro­dukt okre­śli­ły spe­cja­li­za­cję przed­siębior­stwa, ja­ką jest pro­jek­to­wanie i pro­duk­cja urzą­dzeń dla wod­nych i ście­ko­wych sys­te­mów pom­po­wych. Wy­so­ką ja­kość pro­duk­tów i usług gwa­ran­tu­je spe­cja­li­styczna wie­dza tech­nicz­na i do­świad­cze­nie pra­cow­ni­ków. Fir­ma za­trud­nia po­nad 100 osób, z cze­go 60 % to ze­spół wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­ży­nie­rów róż­nych spe­cjal­no­ści. Ogól­no­pol­ska sieć biur in­for­ma­cji tech­nicz­nej, gwa­ran­tu­je fa­cho­we do­radz­two oraz kom­plek­so­wą ob­słu­gę. Wła­sna sieć ser­wi­so­wa, czu­wa nad bez­a­wa­ryj­ną pra­cą urzą­dzeń, za­pew­nia­jąc ob­słu­gę tak­że w okre­sie po­gwa­ran­cyj­nym. Obec­nie na te­re­nie ca­łe­go kra­ju pra­cu­je 1500 pom­pow­ni fir­my In­stal­com­pact, ob­ję­tych sta­łą opie­kę eks­plo­ata­cyj­ną. Oferta firmy: Pro­fil dzia­łal­no­ści fir­my obej­mu­je pięć pod­sta­wo­wych pro­duk­tów: • Ze­sta­wy Hy­dro­fo­ro­we • Sys­te­my Prze­ciw­po­ża­ro­we • Pom­pow­nie Ście­ków • Pom­pow­nie Wo­dy • Sta­cje Wo­do­cią­go­we Urzą­dze­nia In­stal­com­pact znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w bu­dyn­kach miesz­kal­nych, obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i za­kła­dach prze­my­sło­wych. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są za­rów­no w ko­mu­nal­nych jak i wiej­skich sys­te­mach wo­do­cią­go­wych. Stoso­wa­ne są w obiek­tach wy­po­sa­żo­nych w in­sta­la­cje hy­dran­to­we, try­ska­czo­we, pia­no­we, ka­na­li­za­cyj­ne, wo­dy prze­my­sło­wej i tech­no­lo­gicz­nej.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

obszary działalności gospodarczej wg KET