Szukaj

Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych - Nanostal

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Chodkiewicza
Numer domu: 
7
Numer lokalu: 
10
Kod pocztowy: 
02-593
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Telefon: 
22 412 49 15
Faks: 
22 412 42 38
E-mail: 
info@nanostal.eu
Strona www: 

http://nanostal.eu

Osoba do kontaktów
Imię: 
Emilia
Nazwisko: 
Skołek
Telefon: 
224124915
Opis działalności
Przedmiotem Projektu „Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych” (NANOSTAL; POIG.01.01.02-14-100/09) jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stalach nisko- i średniostopowych poprzez sterowanie przemianami fazowymi. Struktura nanokrystaliczna zapewnia uzyskanie unikatowego zespołu właściwości mechanicznych zbliżonych do właściwości niezwykle kosztownych stali wysokostopowych. W rezultacie opracowane stale nanokrystaliczne będą atrakcyjną propozycją dla przemysłu maszynowego, narzędziowego, środków transportu i zbrojeniowego. Projekt bazuje na wykorzystaniu wiedzy na temat przemian fazowych zachodzących w stopach Fe-C, w celu opracowania metod wytwarzania nanostruktur w stalach nisko- i średniostopowych. Wybór metody nanostrukturyzacji opiera się na wynikach badań naukowych, jakie pojawiły się w ostatnich kilku latach w literaturze światowej, wskazujących na możliwość wykorzystania przemian ścinaniowych do nanostrukturyzacji stali stopowych średnio- i wysokowęglowych oraz stopów Fe-Ni. W opracowywanej w Projekcie technologii wykorzystywana jest przede wszystkim przemiana fazowa bainityczna. Sterowanie tą przemianą odbywa się na drodze precyzyjnie zaprojektowanych zabiegów obróbki cieplnej. Celem tych zabiegów jest wytworzenie w stali struktur nanokrystalicznych: nanobainitu lub nanomartenzytu z austenitem szczątkowym, dzięki którym stale te cechują się bardzo wysoką twardością i wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na pękanie – parametrami zbliżonymi do tych, jakimi charakteryzują się bardzo kosztowne, wysokostopowe stale maraging. Jednak w przeciwieństwie do stali maraging, stale nanokrystaliczne zawierają względnie małą ilość dodatków stopowych, co znacznie obniża ich cenę, a tym samym sprawia, że mogą stać się bardzo atrakcyjnym materiałem do zastosowań na wymagające konstrukcje, jakie dotychczas wykonywane były z drogich stali maraging. Wytworzenie w stalach struktury nanokrystalicznej i wykorzystanie tych stali w produkcji radykalnie poprawiłoby właściwości użytkowe wytwarzanych konstrukcji. Z jednej strony, z uwagi na wysoką wytrzymałość stali nanokrystalicznych można byłoby wytwarzać konstrukcje o mniejszych przekrojach, a więc lżejsze (oszczędność materiału), a drugiej ze względu na wysoką odporność na pękanie możliwe jest zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa takiej konstrukcji. Te zalety sprawiają, że stale nanokrystaliczne mogłyby być wykorzystane przemyśle maszynowym, lotniczym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym. Należy tu podkreślić, że metoda nanostrukturyzacji przez wykorzystanie przemian fazowych ma tę przewagę nad metodami rozdrabniania ziaren na drodze dużego odkształcenia plastycznego, iż nie wymaga zmiany kształtu uformowanej wstępnie części (elementu konstrukcyjnego). Aplikacyjne cele Projektu związane są z przygotowaniem rozwiązań technicznych gotowych do wdrożenia i komercjalizacji w przemyśle. Prace badawcze w tym obszarze zmierzają do zaprojektowania składów chemicznych stali podatnych do nanostrukturyzacji bainitycznej oraz do opracowania technologii wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stalach przy wykorzystaniu procesów obróbki cieplnej. Projekt „Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych”, numer WND-POIG.01.01.02-14-100/09 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół zadaniowy