Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Prawa autorskie” adresowana jest do użytkowników, którzy chcieliby poszerzyć pole eksploatacji utworu, wobec którego mają wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania nim (tzn. posiadają majątkowe prawa autorskie). Użytkownicy poprzez zamieszczenie informacji o prawach autorskich mają możliwość wyjścia z ofertą udzielenia zezwolenia na korzystanie z chronionego utworu, np. w drodze zawarcia z zainteresowaną stroną umowy przenoszącej prawa autorskie, lub umowy licencyjnej. W prawie autorskim pojęcie utworu rozumiane jest bardzo szeroko i dotyczyć może utworów publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, utworów audiowizualnych, z zakresu wzornictwa przemysłowego i architektonicznego. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej oferty praw autorskich m.in. za pomocą następujących danych:

  • tytuł i opis,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.