Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rozdział III. Zarządzanie kontem Użytkownika w Bazie KET

1. Zarządzanie kontem Użytkownika Zewnętrznego

 1. Aplikacja „Moje konto”:
  aplikacja (dostępna w lewej dolnej części ekranu) pozwala na:
  1. sprawdzenie, od kiedy konto zarejestrowane jest w bazie (poprzez wybór zakładki pn.: „Zobacz”),
  2. dokonanie zmiany hasła dostępu do konta (poprzez wybór zakładki pn.: „Edytuj”).
 2. Aplikacja „Szukaj”:
  aplikacja (dostępnej w lewej górnej części ekranu) pozwala na wyszukanie danych wg następujących funkcji:
  1. szukania prostego,
  2. szukania zaawansowanego,
  3. szukania wg katalogów danych.

2. Zarządzanie kontem Użytkownika Posiadającego Profil

 1. Aplikacja „Moje konto”: aplikacja (dostępna w lewej dolnej części ekranu) pozwala na:
  1. sprawdzenie, od kiedy konto zarejestrowane jest w bazie (poprzez wybór zakładki pn.: „Zobacz”),
  2. dokonanie zmiany hasła dostępu do konta (poprzez wybór zakładki pn.: „Edytuj”).
 2. Aplikacja „Szukaj”: aplikacja (dostępnej w lewej górnej części ekranu) pozwala na wyszukanie danych wg następujących funkcji:
  1. szukania prostego,
  2. szukania zaawansowanego,
  3. szukania wg katalogów danych.
 3. Aplikacja „Podgląd profilu”:
  1. Aplikacja znajduje się w lewej części ekranu, poniżej aplikacji „Szukaj”.
  2. Po zalogowaniu się Użytkownika do bazy w polu tej aplikacji widnieje nazwa profilu (wprowadzona uprzednio przez Użytkownika Posiadającego Profil na etapie wypełniania Formularza Aplikacyjnego, która przeniesiona zostaje automatycznie przez system po akceptacji profilu przez Administratora Bazy). Nazwa profilu jest jednoznaczna z nazwą Zespołu badawczego, lub nazwą Przedsiębiorstwa.
  3. Po kliknięciu w nazwę Użytkownika Posiadającego Profil po prawej stronie ekranu wyświetlony zostaje indywidualny profil Użytkownika, który składa się z:
   1. Danych podstawowych Zespołu badawczego lub Przedsiębiorcy: - wprowadzonych na etapie wypełniania przez Użytkownika „Formularza Aplikacyjnego” i przeniesionych do profilu automatycznie przez system bazy, do których należą:
    1. Nazwa Zespołu badawczego lub Przedsiębiorstwa.
    2. Dane adresowe.
    3. Dane osoby do kontaktów.
    4. Obszary działalności gospodarczej (w przypadku Przedsiębiorstwa), lub B+R (w przypadku Zespołu badawczego):

     - wprowadzonych przez Użytkownika po zalogowaniu się do profilu, do których należą:

     • Obszary wg KET,
     • Obszary wg OECD.
    1. Posiadane certyfikaty / akredytacje.
    2. W przypadku profilu Przedsiębiorcy – informacje o działalności gospodarczej:
     • Forma prawna.
     • Typ przedsiębiorstwa.
     • Zasięg działalności.
     • Data rozpoczęcia działalności.
     • Obszary działalności gospodarczej:

     - słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą.

    3. W przypadku profilu Zespołu badawczego - informacje o działalności B+R:
     • Forma działalności.
     • Zasięg prowadzonych badań.
     • Obszary działalności B+R: - słowa kluczowe opisujące działalność B+R.
     • Dane podstawowe zamieszczone w profilu mogą być edytowane przez Użytkownika. W tym celu po zalogowaniu się do profilu, należy kliknąć w nazwę profilu widoczną w aplikacji pn.: „Podgląd profilu”, a następnie wybrać zakładkę pn.: „Edytuj” (widoczną w górnej części wyświetlonego profilu Użytkownika). Dane podstawowe widoczne są wówczas w formie możliwej do edycji.
     • Po zakończonej edycji danych podstawowych Użytkownik wybiera przycisk „Zapisz” umieszczony w dolnej części widoku profilu w funkcji „Edytuj”.
   2. Danych szczegółowych Zespołu badawczego lub Przedsiębiorcy: - wyświetlonych w postaci odrębnych sekcji profilu, do których dostęp możliwy jest poprzez aplikację pn.: „Rozbuduj swój profil”. Należą do nich dane wpisane do następujących sekcji:
    1. Aparatura.
    2. Projekty.
    3. Oferty licencyjne.
    4. Prawa autorskie.
    5. Procesy technologiczne.
    6. Usługa certyfikacji.
    7. Usługi eksperckie.
    8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań.
    9. Usługi wykonania badań.
    10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej.
     • W profilu Użytkownika (w części głównej) wyświetlane są tylko te sekcje profilu z danymi szczegółowymi, do których wcześniej zostały wprowadzone i zapisane dane.
     • Lista sekcji profilu możliwych do uzupełniania (tym samym możliwych do wprowadzenia do części głównej profilu) znajduje się w aplikacji pn.: „Rozbuduj swój profil”, zamieszczonej poniżej aplikacji pn.: „Podgląd profilu” (po lewej stronie ekranu).
     • Edycja danych szczegółowych:
     1. Edycja danych określonej sekcji profilu (tj. danych szczegółowych) możliwa jest poprzez kliknięcie w nazwę pozycji widocznej w konkretnej sekcji profilu, a następnie wybranie zakładki „Edytuj” widocznej w górnej części opisu wybranej pozycji. Po zakończonej edycji danych Użytkownik wybiera przycisk „Zapisz”, umieszczony w dolnej części widoku opisu konkretnej pozycji w funkcji „Edytuj”.
     2. Wybrana pozycja w określonej sekcji profilu może zostać usunięta przez Użytkownika – w tym celu po kliknięciu w nazwę tej pozycji a następnie wybraniu zakładki „Edytuj” (widocznej w górnej części opisu tej pozycji), Użytkownik powinien wybrać przycisk „Usuń”. System bazy poprosi o potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji z sekcji profilu – wówczas Użytkownik ma do wyboru przycisk „Usuń” oraz „Anuluj” (wybranie przycisku „Usuń” oznaczać będzie nieodwracalne usunięcie pozycji z sekcji profilu, wybranie przycisku „Anuluj” spowoduje zachowanie pozycji w sekcji profilu).
 4. Aplikacja „Rozbuduj swój profil”:
  1. Aplikacja pn.: „Rozbuduj swój profil” pozwala Użytkownikowi Posiadającemu Profil na dodanie do profilu danych szczegółowych m.in. dotyczących działalności B+R lub/i gospodarczej, świadczonych usług oraz ofert, które zamieszczone zostaną w określonych sekcjach profilu.
  2. Są to dane, które Użytkownik Posiadający Profil może wprowadzić dopiero po zalogowaniu się do bazy (po wcześniejszym zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy). Aplikacja dostępna jest po zalogowaniu się do bazy w lewej części ekranu (poniżej aplikacji pn.: „Podgląd profilu”).
  3. W profilu Użytkownika (w części głównej) wyświetlane są tylko te sekcje profilu z danymi szczegółowymi, do których wcześniej zostały wprowadzone i zapisane dane.

3. Opis szczegółowy aplikacji „Rozbuduj swój profil”

Aplikacja „Rozbuduj swój profil” stanowi integralną część profilu Użytkownika Posiadającego Profil w Bazie KET. Aplikacja widoczna jest po lewej stronie ekranu po zalogowaniu się Użytkownika do indywidualnego profilu.

Pole aplikacji „Rozbuduj swój profil” jest dynamiczne, tzn. Administrator Bazy ma możliwość modyfikacji zamieszczonych w nim sekcji profilu lub dodania kolejnych, w tym sekcji proponowanych przez Użytkowników.

W polu aplikacji „Rozbuduj swój profil” klikając w odpowiedni tytuł możliwe jest przejście do określonej sekcji profilu:

 1. Aparatura.
 2. Projekty.
 3. Oferty licencyjne.
 4. Prawa autorskie.
 5. Procesy technologiczne.
 6. Usługa certyfikacji.
 7. Usługi eksperckie.
 8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań.
 9. Usługi wykonania badań.
 10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej.

Opis szczegółowy sekcji profilu w aplikacji „Rozbuduj swój profil”:

 1. APARATURA.

  Sekcja profilu pn. „Aparatura” pozwala na dodanie informacji o posiadanej przez Użytkownika aparaturze. Wpisanie aparatury do profilu jest dla Użytkownika doskonałą okazją do zaprezentowania posiadanego zaplecza aparaturowego, co wskazywać może na jego potencjał badawczy i technologiczny, a zatem np. na zdolność produkcyjną, lub gotowość do podjęcia współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych. Użytkownik podając informację o aparaturze może określić, na jakich ewentualnie warunkach byłby gotowy ją udostępnić innym Użytkownikom bazy (usługa płatna lub niekomercyjna).

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Aparatura” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Aparatura” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej pozycji aparatury. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej pozycji aparatury możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Aparatura”.

  W tej sekcji profilu każdą z wprowadzonych pozycji aparatury można opisać za pomocą następujących danych (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa aparatury.
   2. Obszary zastosowania aparatury, które Użytkownik wskazuje poprzez:
    • Przypisanie obszarów zastosowania aparatury wg listy OECD – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów kluczowych dla opisu jednej pozycji aparatury. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo – wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
  • Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Typ aparatury.
   2. Opis i parametry aparatury:
    • Użytkownik wprowadza tekst opisujący zastosowanie aparatury i jej parametry (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
   3. Rok produkcji aparatury.
   4. Warunki udostępniania:
    • usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie aparatury nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
    • udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie aparatury, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu.
   5. Obszary zastosowania aparatury, które Użytkownik wskazuje poprzez:
    • Przypisanie obszarów zastosowania wg obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I – czyli obszary KET, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
   6. Zdjęcie aparatury:
    • Użytkownik ma możliwość dodania zdjęcia aparatury w postaci pliku png, gif, jpg lub jpeg, o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze pliku 2 MB.
    • Dodanie zdjęcia następuje po kliknięciu w przycisk „Wybierz plik”, w nowo otwartym oknie należy zaznaczyć wybrane zdjęcie i zaakceptować poprzez kliknięcie „Otwórz”, następnie czynność należy zakończyć poprzez wybór przycisku „Dodaj plik”.
 2. PROJEKTY.

  Sekcja profilu pn. „Projekty” pozwala Użytkownikom na dodanie do profilu informacji o realizowanych projektach badawczo-rozwojowych (B+R). W sekcji można zamieścić dane o projektach już zakończonych, oraz o projektach obecnie realizowanych przez Użytkownika. Zamieszczone w tej sekcji informacje wskazują na aktywność Użytkownika w realizacji projektów B+R, lub na jego gotowość do podjęcia współpracy np. w zakresie testowania prototypów, wdrożeń i wspólnej realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Projekty” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Projekty” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego projektu. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnego projektu możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Projekty”.

  W tej sekcji profilu każdy z wprowadzonych projektów można opisać za pomocą następujących danych (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Tytuł projektu.
   2. Zespół realizujący – Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Zespół krajowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą tylko członkowie z ośrodka(ów) w Polsce.
    • Zespół międzynarodowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą członkowie z innego kraju(ów), przebywający tymczasowo w Polsce na czas realizacji projektu, lub współrealizujący zadania projektu w placówkach zagranicznych.
    •  
   3. Źródło finansowania – tzn. źródło pozyskania funduszy na realizację projektu, Użytkownik ma możliwość zaznaczenia:
    • Środki własne – tzn. środki finansowe, które uzyskane zostały w drodze prowadzenia np. działalności komercyjnej lub z opłat licencyjnych, patentów itp.
    • Środki publiczne – tzn. środki finansowe, które na realizację projektu przyznała instytucja publiczna (np. ministerstwo, agencja, fundacja itp.), środki te obejmują zarówno środki z budżetu krajowego (w tym przyznane jako dotacja statutowa), przyznane w ramach funduszy unijnych lub programów międzynarodowej współpracy / pomocy (np. tzw. fundusze norweskie).
    • Inne – Użytkownik może doprecyzować ten wybór i dodać tekst w polu „Opis: inne”.
   4. Rola Zespołu pełniona w projekcie - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    1. Główny wykonawca.
    2. Współwykonawca.
   5. Zakres tematyczny projektu - Użytkownik opisuje obszar B+R, którego dotyczy projekt poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów kluczowych charakteryzujących projekt. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie obszarów charakteryzujących zakres tematyczny (obszar B+R) projektu wg listy OECD – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Akronim projektu – tzn. słowo lub nazwa powstała przez odpowiednie skrócenie tytułu projektu, pożądane jest wpisanie akronimu podanego na etapie przygotowania oferty na dofinansowanie projektu.
   2. Strona www projektu.
   3. Projekt dotyczy - Użytkownik ma możliwość zaznaczenia:
    • Produktu.
    • Technologii.
    • Usługi.
    • Inne - Użytkownik może doprecyzować ten wybór i dodać opis w polu tekstowym pn.: „Opis”.
   4. Budżet projektu – Użytkownik podaje budżet projektu w PLN (jeżeli konieczne jest zastosowanie przeliczenia budżetu z innej waluty, podawana jest kwota przeliczenia wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty na dofinansowanie projektu), kwotę Użytkownik wprowadza w pole tekstowe pn.: „Proszę wprowadzić wartość liczbową określającą budżet projektu” – w tym polu podawana jest całkowita wartość realizowanego projektu, zaś w polu tekstowym pn.: „w tym środki własne” Użytkownik podaje tylko wielkość środków własnych (jeżeli na realizację projektu Użytkownik przeznaczył środki własne – definicja: patrz „Słownik stosowanych w Instrukcji terminów”), prawidłowy zapis budżetu projektu np. dla stu tysięcy złotych to: 100.000,00.
   5. Termin realizacji projektu - Użytkownik może podać:
    1. Datę rozpoczęcia projektu.
    2. Datę zakończenia projektu.

    Prawidłowa forma zapiania daty: rrrr-mm-dd, np. datę: 16 czerwiec 2011 r. należy zapisać jako: 2011-06-16.

   6. Współwykonawcy projektu – jeżeli projekt realizowany jest przy współudziale innych podmiotów lub osób (w tym z zagranicy) Użytkownik może wskazać Współwykonawców projektu, podając ich:

    Kolejnego Współwykonawcę projektu można dodać poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj kolejną pozycję”.

    • Nazwę (w przypadku gdy Współwykonawcą jest osoba fizyczna należy podać jej imię i nazwisko).
    • Adres.
    • Osobę do kontaktów (po stronie Współwykonawcy; pole pominąć gdy imię i nazwisko podano w polu „Nazwa”).
   7. Stan zaawansowania prac w projekcie - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Faza rozwoju.
    • Ukończona faza B+R.
    • Testy prototypu.
    • Gotowość do wdrożenia.
   8. Zakres tematyczny projektu - Użytkownik może opisać zakres tematyczny projektu (obszar B+R) poprzez przypisanie do projektu obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
   9. Streszczenie projektu – w pole tekstowe Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący zakres tematyczny projektu (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
 3. OFERTY LICENCYJNE.

  Sekcja profilu pn. „Oferty licencyjne” pozwala Użytkownikom na zamieszczenie w profilach informacji o oferowanych (lub poszukiwanych) licencjach dotyczących użytkowania (lub reprodukowania) określonych znaków handlowych, lub patentów. Sekcja pn. „Oferty licencyjne” jest godna polecenia szczególnie tym Użytkownikom, których efekty działalności (utwory) chronione są przepisami prawa własności intelektualnej (w tym prawem własności przemysłowej), i którzy jednocześnie chcieliby poszerzyć grono potencjalnych klientów (tj. licencjobiorców), osiągnąć sukces rynkowy i uzyskać przewagę konkurencyjną.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Oferty licencyjne” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Oferty licencyjne” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej oferty licencyjnej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej oferty licencyjnej możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Oferty licencyjne”.

  W tej sekcji profilu każdą z wprowadzonych ofert licencyjnych można opisać za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Tytuł oferty.
   2. Typ oferty - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję.
    • Poszukuję.
   3. Zakres tematyczny oferty - Użytkownik opisuje obszar zastosowania oferty licencyjnej poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania oferty licencyjnej. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do oferty licencyjnej obszarów wg listy OECD - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis oferty – w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący obszar zastosowania i/lub przedmiot oferty licencyjnej (maksymalnie można wprowadzić 1000 znaków).
   2. Zakres tematyczny oferty - Użytkownik może opisać obszar zastosowania i/lub przedmiot oferty licencyjnej poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 4. PRAWA AUTORSKIE.

  Sekcja profilu pn. „Prawa autorskie” adresowana jest do Użytkowników, którzy chcieliby poszerzyć pole eksploatacji utworu, wobec którego mają wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania nim (tzn. posiadają majątkowe prawa autorskie). Użytkownicy poprzez zamieszczenie informacji o prawach autorskich mają możliwość wyjścia z ofertą udzielenia zezwolenia na korzystanie z chronionego utworu, np. w drodze zawarcia z zainteresowaną stroną umowy przenoszącej prawa autorskie, lub umowy licencyjnej.

  W prawie autorskim pojęcie utworu rozumiane jest bardzo szeroko i dotyczyć może utworów publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, utworów audiowizualnych, z zakresu wzornictwa przemysłowego i architektonicznego.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Prawa autorskie” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Prawa autorskie” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej oferty praw autorskich. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej oferty praw autorskich możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Prawa autorskie”.

  Przedmiot, którego dotyczą prawa autorskie może zostać opisany za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Tytuł praw autorskich.
   2. Zakres tematyczny oferty - Użytkownik opisuje obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do oferty praw autorskich obszarów wg listy OECD (odpowiadającym obszarom zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie) - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis oferty - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
   2. Zakres tematyczny oferty - Użytkownik może opisać obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 5. PROCESY TECHNOLOGICZNE.

  Sekcja profilu pn. „Procesy technologiczne” pozwala na prezentację procesów, które w swojej działalności stosuje Użytkownik, i które mogą zainteresować innych Użytkowników bazy i zaowocować np. współpracą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, lub wymianą doświadczeń w drodze indywidualnych kontaktów. Na potrzeby bazy za proces technologiczny uważa się występujące po sobie czynności i operacje technologiczne przyjęte (ustalone) w konkretnych warunkach, które prowadzą do wytworzenia określonego (pożądanego) produktu.

  Opisując proces technologiczny Użytkownik może przedstawić np. opis elementów technicznych, techniczne środki zarządzania procesami produkcji itp. Proces technologiczny jest zbiorem działań stanowiących jedną z najważniejszych części procesu produkcyjnego, a jego dobre poznanie jest kluczowym czynnikiem decydującym o sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu wytworzenia, lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji).

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Procesy technologiczne” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Procesy technologiczne” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego procesu technologicznego. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnego procesu technologicznego możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Procesy technologiczne”.

  W tej sekcji profilu wprowadzony proces technologiczny może zostać opisany za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa procesu technicznego.
   2. Obszar zastosowania procesu technologicznego - Użytkownik opisuje obszar zastosowania procesu technologicznego, którego dotyczy oferta poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego, którego dotyczy oferta, lub definiujących sam proces. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do oferty dot. procesu technologicznego obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego) - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis procesu technologicznego - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący zastosowanie procesu technologicznego (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
   2. Obszar zastosowania procesu technologicznego - Użytkownik może opisać obszar zastosowania procesu technologicznego poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
   3. Warunki udostępniania - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie procesu nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
    • udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie procesu, na warunkach, które strony określą na poziomie indywidualnego kontaktu.
 6. USŁUGI CERTYFIKACJI.

  Sekcja profilu pn. „Usługa certyfikacji” dedykowana jest tym podmiotom, które jako akredytowane jednostki certyfikujące prowadzą certyfikację np.: produktów, usług lub technologii. Niniejsza sekcja profilu przeznaczona jest z jednej strony dla podmiotów (tj. jednostek certyfikujących), które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), z drugiej zaś dla tych Użytkowników, którzy aktywnie poszukują usług w zakresie certyfikacji. Jednostki certyfikujące posiadają uprawnienia do kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie np. produkcji, przetwarzania i wprowadzania określonych wyrobów do powszechnego obiegu. Wiele podmiotów akredytowanych w PCA posiada również uprawniania do certyfikacji w zakresie standardów międzynarodowych. Należy pamiętać, że certyfikacja jest dobrowolna, lecz dzięki jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena zgodności procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymogami, co może mieć duże znaczenia dla osiągnięcia sukcesów w prowadzonej działalności gospodarczej.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługa certyfikacji” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługa certyfikacji” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi certyfikacji. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługa certyfikacji”.

  W tej sekcji profilu wprowadzona usługa certyfikacji może zostać opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa usługi certyfikacji.
   2. Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję.
    • Poszukuję.
   3. Usługa wykonana w języku - Użytkownik ma możliwość zaznaczenia:
    • polskim,
    • angielskim,
    • innym – po wyborze należy wybrać język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście.
   4. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R, którego dotyczy usługa certyfikacji poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących zakres usługi) – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Usługa dotyczy certyfikacji - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Produktu.
    • Usługi.
    • Technologii.
   2. Usługa dotyczy - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący zakres usługi (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków),
   3. Symbol certyfikatu.
   4. Nazwa procedury certyfikacji.
   5. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R charakteryzujący zakres usługi poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 7. USŁUGI EKSPERCKIE.

  Sekcja profilu pn. „Usługi eksperckie” dedykowana jest tym wszystkim Użytkownikom, którzy prowadząc działalność badawczo-rozwojową lub gospodarczą zdobyli doświadczenie i wiedzę na tyle obszerne, że są uważani za specjalistów w swojej dziedzinie. Niniejsza sekcja dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, którzy mają doświadczenie w pełnieniu roli eksperta przy ocenie wniosków lub inwestycji w zakresie B+R i działalności przemysłowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej techniki, i którzy chcieliby zaoferować swoje wsparcie (niekomercyjnie, lub odpłatnie) innym Użytkownikom bazy.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi eksperckie” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi eksperckie” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi eksperckiej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi eksperckie”.

  W tej sekcji profilu wprowadzona usługa ekspercka może zostać opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa usługi.
   2. Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję.
    • Poszukuję.
   3. Oferta dotyczy:
    1. Wykonanie pisemnej ekspertyzy - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
     • tak,
     • nie.
    2. Czynny udział w pracach zespołów ekspertów - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
     • tak,
     • nie.
    3. Ekspertyza w języku - Użytkownik ma możliwość zaznaczenia:
     • polskim,
     • angielskim,
     • innym – po wyborze należy wybrać język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście.
   4. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, którego dotyczą świadczone usługi eksperckie poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar B+R, lub działalności gospodarczej zakresu usług eksperckich) - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący usługę (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik można wprowadzić 1000 znaków).
   2. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, którego dotyczą świadczone usługi eksperckie poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 8. USŁUGI WSPARCIA KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ.

  Sekcja profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań” została stworzona z myślą o Użytkownikach poszukujących możliwości dokonania śmiałych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne przedsięwzięcia. Jest to również sekcja dedykowana tym wszystkim, którzy prowadząc badania głęboko wierzą nie tylko w ich sens i użyteczny społecznie (lub gospodarczo) wymiar wyników, ale również przewidują ich komercyjny sukces na runku.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań”.

  W tej sekcji wprowadzona usługa wsparcia komercjalizacji wyników badań może zostać opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa usługi.
   2. Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję.
    • Poszukuję.
   3. Aktualny stan prac wymagających wsparcia - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Faza rozwoju.
    • Ukończona faza B+R.
    • Testy prototypu.
    • Gotowość do wdrożenia.
   4. Zakres tematyczny badań - Użytkownik może opisać zakres tematyczny badań, którego dotyczyć ma wsparcie poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar badań, których dotyczyć ma wsparcie komercjalizacji wyników) – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 3 obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący usługę (maksymalnie można wprowadzić 1000 znaków).
   2. Przypisanie do usługi obszarów wg listy KET (charakteryzujących obszar badań, których dotyczyć ma wsparcie komercjalizacji wyników) - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 9. USŁUGI WYKONANIA BADAŃ.

  Sekcja profilu pn. „Usługi wykonania badań” pozwala Użytkownikom z jednej strony na zamieszczenie informacji o możliwości wykonania (w ramach własnej działalności) określonych badań, z drugiej zaś tym wszystkim, którzy nie dysponują np. niezbędnym zapleczem aparaturowym lub wysokokwalifikowaną kadrą, ułatwia dotarcie do szeregu ciekawych ofert. Użytkownik wychodząc z ofertą wykonania badań zwiększa grono potencjalnych klientów (jeżeli usługa jest płatna), lub szansę na znalezienie partnera w przeprowadzeniu określonych badań w ramach wspólnie realizowanych projektów (jeżeli informacje dotyczą usług niekomercyjnych). Niniejsza sekcja dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, których działalność w zakresie prowadzonych badań została certyfikowana tak, iż są w stanie przeprowadzić je wg specyficznych norm i zasad.

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania badań” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wykonania badań” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wykonania badań. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania badań”.

  W tej sekcji profilu wprowadzona usługa wykonania badań może zostać opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa usługi.
   2. Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję wykonanie badań.
    • Poszukuję oferty na wykonanie badań.
   3. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać zakres tematyczny badań, których dotyczy usługa poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres tematyczny usługi. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących zakres tematyczny/obszar B+R usługi) - Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący zakres usługi (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik możne wprowadzić 1000 znaków).
   2. Nazwa i numer identyfikujący normę – Użytkownik może podać nazwę i numer identyfikujący normę w przypadku, gdy badania prowadzone są wg norm.
   3. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać zakres tematyczny badań, których dotyczy usługa poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.
 10. USŁUGI WYKONANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

  Sekcja profilu pn.: „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” pozwala na zamieszczenie informacji o oferowanej (lub poszukiwanej) usłudze w zakresie wykonania dokumentacji technicznej (np. części, zespołów, maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.) w różnych formatach (np. 2 i 3D) i różnym obszarze tematycznym. Dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, którzy przygotowują się do realizacji inwestycji wymagających na etapie ofertowym złożenia odpowiedniej dokumentacji technicznej, a z uwagi na ograniczone środki, lub brak odpowiednio przeszkolonego personelu, nie są w stanie samodzielnie podołać temu zadaniu. Sekcja jest również przeznaczona dla tych Użytkowników, którzy chcieliby wyjść z ofertą np. przetwarzania do wersji elektronicznej dokumentacji technicznej wykonanej odręcznie, lub tworzenia dokumentacji w postaci wektorowej (CAD).

  Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wykonania dokumentacji technicznej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania dokumentacji technicznej”.

  W tej części profilu wprowadzona usługa wykonania dokumentacji technicznej może zostać opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):

  • Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne):
   1. Nazwa usługi.
   2. Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:
    • Oferuję opracowanie dokumentacji technicznej.
    • Poszukuję oferty na opracowanie dokumentacji technicznej.
   3. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna poprzez:
    • Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą być wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrać przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzić również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrać przycisk „Dodaj”.
    • Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna) – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.
  • Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne):
   1. Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić tekst opisujący usługę (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
   2. Dokumentacja wykonana w języku - Użytkownik ma możliwość zaznaczenia:
    • polskim,
    • angielskim,
    • innym – po wyborze należy wybrać język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście.
   3. Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisać obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzić maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.