Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rozdział II. Uzyskanie dostępu do bazy

1. Użytkownicy bazy

W Bazie KET wyróżnia się dwie grupy Użytkowników:

 1. Użytkownik Zewnętrzny – osoba zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Rejestracyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET;
 2. Użytkownik Posiadający Profil – osoba reprezentująca zespół badawczy lub przedsiębiorstwo, zweryfikowana i zaakceptowana przez Administratora Bazy, zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Aplikacyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca w bazie indywidualny profil i dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET.

2. Formularze dostępu

 1. W celu uzyskania dostępu do Bazy KET:
  1. Użytkownik Zewnętrzny wypełnia „Formularz Rejestracyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Uzyskaj dostęp do bazy”, zamieszczonej na stronie startowej portalu.
  2. Użytkownik zakładający w bazie indywidualny profil wypełnia „Formularz Aplikacyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie”, zamieszczonej na stronie startowej portalu.
 2. Uzyskanie dostępu do Bazy KET i korzystanie z jej zasobów jest darmowe.

3. Rejestracja Użytkownika Zewnętrznego

 1. Wypełnienie „Formularza Rejestracyjnego”.
  1. Użytkownik w „Formularzu Rejestracyjnym” obowiązkowo wypełnia następujące pola:
   1. Imię.
   2. Nazwisko.
   3. E-mail.
  2. W „Formularzu Rejestracyjnym” widoczny jest regulamin korzystania z bazy: Użytkownik Zewnętrzny potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez przewinięcie tekstu regulaminu do końca jego treści, oraz zaznaczenie pola pn.: „Akceptuję regulamin”.
  3. Przed wysłaniem „Formularza Rejestracyjnego” Użytkownik Zewnętrzny wpisuje kod widoczny na obrazku w dolnej części formularza w pole pn.: „Jaki kod widzisz na obrazku?”, następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.
  4. System bazy automatycznie generuje i wysyła wiadomość na wskazany przez Użytkownika Zewnętrznego adres e-mail. W wiadomości przesyłane jest powiadomienie o założeniu konta w bazie, podane zostaje indywidualne hasło dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego logowania do bazy.
  5. Podczas pierwszego logowania do bazy Użytkownik Zewnętrzny zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło.
  6. Użytkownik Zewnętrzny, który zamierza dokonać zmiany adresu e-mail (do którego przypisane jest konto w bazie) powinien skontaktować się z Administratorem Bazy.
  7. Zalogowany w bazie Użytkownik Zewnętrzny ma dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych bazy wprowadzonych przez Użytkowników Posiadających Profil, lub przez Administratora Bazy.
 2. Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Rejestracyjnym”.
  1. W polach tekstowych: „Imię” i „Nazwisko” podaje się dane właściciela adresu e-mail, zakładającego profil w bazie.
  2. Na adres e-mail Użytkownika Zewnętrznego zakładającego konto w bazie będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem portalu, w tym informacja o utworzeniu konta wraz z hasłem dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego zalogowania do portalu.

4. Rejestracja Użytkownika Posiadającego Profil

 1. Wypełnienie „Formularza Aplikacyjnego”.
  1. Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji pn.: „Typ profilu” wybiera typ profilu (tzn. format profilu), jaki zamierza założyć w bazie:
   1. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorstwo zaznacza typ: „Przedsiębiorstwo”,
   2. Użytkownik reprezentujący zespół badawczy zaznacza typ: „Zespół badawczy”.
  2. Wybór profilu dla zespołu badawczego, lub przedsiębiorcy wiąże się z uzupełnieniem odmiennych pól „Formularza Aplikacyjnego” na etapie rejestracji – pola te pojawiają się automatycznie w ww. formularzu po wyborze odpowiedniego typu profilu.
  3. Użytkownik może założyć w bazie tylko jeden profil przypisany do konkretnego adresu e-mail.
  4. Użytkownik, który zamierza dokonać zmiany adresu e-mail (do którego przypisane jest konto w bazie) powinien skontaktować się z Administratorem Bazy.
  5. Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” obowiązkowo wypełnia następujące pola:
   1. Dla typu profilu: „Zespół badawczy”:
    1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”:
     • Imię
     • Nazwisko
     • E-mail
    2. W sekcji „Typ profilu”:
     • Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”:
      • Nazwa zespołu
      • Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje
      • Telefon osoby do kontaktu
      • Strona www zespołu
      • Obszar działalności B+R – opis
     • Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”:
      • Ulica
      • Nr domu
      • Kod
      • Miejscowość
      • Województwo
    3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”:
     • Obszar wg OECD
   2. Dla typu profilu: „Przedsiębiorstwo”:
    1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”:
     • Imię
     • Nazwisko
     • E-mail
    2. W sekcji „Typ profilu”:
     • Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”:
      • Nazwa przedsiębiorstwa
      • KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
      • Telefon osoby do kontaktu
      • Strona www przedsiębiorstwa
      • Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis
     • Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”:
      • Ulica
      • Nr domu
      • Kod
      • Miejscowość
      • Województwo
    3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”:
     1. Obszar wg OECD.
  6. Dla zespołów badawczych i przedsiębiorstw w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji „Obszar działalności gospodarczej / B+R” polem dobrowolnego wypełnienia jest pole pn.: „Obszar wg KET”.
  7. W „Formularzu Aplikacyjnym” widoczny jest regulamin korzystania z bazy: Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez przewinięcie tekstu regulaminu do końca jego treści, oraz zaznaczenie pola pn.: „Akceptuję regulamin”.
  8. Przed wysłaniem „Formularza Aplikacyjnego” Użytkownik wpisuje kod widoczny na obrazku w pole tekstowe pn.: „Jaki kod widzisz na obrazku?”, następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”. System bazy automatycznie generuje i wysyła wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W wiadomości przesyłane jest powiadomienie o skierowaniu „Formularza Aplikacyjnego” do Administratora Bazy.
  9. Po pozytywnej weryfikacji „Formularza Aplikacyjnego”, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail tymczasowe hasło dostępu do nowo utworzonego konta.
  10. Podczas pierwszego logowania do portalu bazy Użytkownik zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło.
  11. Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może uzupełnić profil dodając dane podstawowe oraz skorzystać z aplikacji „Rozbuduj swój profil” i dodać kolejne dane do indywidualnego profilu.
  12. W przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownika system bazy automatycznie przeniesie wprowadzone przez niego dane na etapie wypełniania „Formularza Aplikacyjnego” do części podstawowej przyszłego profilu.
  13. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET.
  14. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia ww. formularz według uwag Administratora Bazy.
 2. Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Aplikacyjnym”.
  1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”.
   1. W polach: „Imię” i „Nazwisko” podaje się dane właściciela adresu e-mail, zakładającego profil w bazie.
   2. Na adres e-mail Użytkownika zakładającego profil w bazie będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem portalu, w tym informacja o utworzeniu konta wraz z hasłem dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego zalogowania do portalu.
  2. W sekcji „Typ profilu”.
   1. Dla „Zespół badawczy”:
    • Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”:
     1. W polu „Nazwa Zespołu” podaje się właściwą nazwę zespołu badawczego, która może być nazwą Zespołu, Katedry, Laboratorium, Działu itp. Jeżeli profil dotyczy Zespołu zadaniowego wówczas nazwą może być np.: „Zespół realizujący projekt pt.: …”, lub „Zespół prof. …” (z podaniem nazwiska osoby będącej kierownikiem Zespołu zadaniowego).
     2. W polu „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje” podaje się nazwę instytucji, w której strukturze zespół istnieje (w przypadku zespołów w strukturze innych podmiotów) lub nazwę instytucji (podmiotu) kierującej pracami zespołu (w przypadku zespołów zadaniowych).
     3. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w danym zespole za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania zespołu. Może to być numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie.
     4. W polu „Obszar działalności B+R – opis” należy wprowadzić ogólny opis charakterystyki prac B+R podejmowanych przez zespół (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
    • Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”:
     1. Dane adresowe powinny pozwalać na bezpośredni kontakt z Zespołem badawczym. W sytuacji, gdy profil tworzony jest przez Zespół zadaniowy, dane adresowe powinny dotyczyć podmiotu wpisanego w pole „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje”.
     2. W polu „Województwo” należy wybrać właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę.
   2. Dla „Przedsiębiorstwo”:
    • Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”:
     1. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych (usługowych itp.). Może to być numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie.
     2. W polu „Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - opis” należy wprowadzić ogólny opis charakterystyki działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
    • Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”:
     1. W polu „Województwo” należy wybrać właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę.
  3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”.
   1. Pole „Obszar wg KET” – nie jest polem wymaganym do uzupełnienia, Użytkownik dobrowolnie wybiera obszar technologii z grupy KET (tj. Key Enabling Technologies), który charakteryzuje jego zakres działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy). Użytkownik ma możliwość wyboru do trzech obszarów, akceptując je każdorazowo poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”, spośród następujących obszarów (zamieszczonych w formularzu w formie rozwijanej listy):
    1. Biotechnologia,
    2. Nanotechnologia,
    3. Mikro- i nanoelektronika,
    4. Fotonika,
    5. Zaawansowane materiały.
   2. Pole „Obszar wg OECD” – jest polem wymaganym, Użytkownik zobowiązany jest do określenia obszaru swojej działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub działalności B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy) poprzez wybór (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu II i (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu III. Są to obszary zdefiniowane wg klasyfikacji dziedzin nauki i techniki OECD zmodyfikowanej na potrzeby Bazy KET przez Administratora Bazy. Obszarom wg listy OECD z poziomu II przyporządkowane są odpowiednie obszary z poziomu III:
    1. Lista obszarów OECD z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 2.
    2. Lista obszarów OECD z poziomu III przyporządkowana do określonego obszaru z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 3.

5. Opis procedury założenia profilu w Bazie KET

 1. ETAP I: Formularz Aplikacyjny.
  1. Użytkownik wypełnia „Formularz Aplikacyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” (na stronie startowej bazy).
  2. Zatwierdzenie uzupełnionego „Formularza Aplikacyjnego” (poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”) jest jednoznaczne z wysłaniem formularza do Administratora Bazy.
  3. System bazy wysyła automatycznie do Użytkownika potwierdzenie (mail) o przyjęciu przez Administratora Bazy ww. formularza.
  4. System bazy wysyła automatycznie na adres e-mail Administratora Bazy powiadomienie o przyjęciu nowego „Formularza Aplikacyjnego”.
  5. Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Akceptacja Formularzy Aplikacyjnych” może:
   1. odmówić zatwierdzenia Formularza Aplikacyjnego,
   2. zatwierdzić Formularz Aplikacyjny,
  6. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET.
  7. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia jeszcze raz ww. formularz uwzględniając uwagi Administratora Bazy.
  8. Po zatwierdzeniu „Formularza Aplikacyjnego” przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) wraz z nazwą Użytkownika (tj. loginem) i tymczasowym hasłem, niezbędnymi do zalogowania się do profilu. Podczas pierwszego logowania system bazy poprosi Użytkownika o ustalenie własnego hasła.
 2. Etap II: Rozbudowa indywidualnego profilu.
  1. Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może rozpocząć rozbudowę swojego profilu.
  2. Dane wprowadzane do profilu Użytkownika podzielone są na dwie kategorie:
   1. Dane podstawowe:
    1. Wprowadzone do „Formularza Aplikacyjnego”.
    2. Wprowadzone do profilu po jego akceptacji przez Administratora Bazy.
   2. Dane szczegółowe:
    1. Wprowadzone do wybranej sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil”.
  3. Część danych podstawowych jest automatycznie przenoszona z „Formularza Aplikacyjnego” i widoczna jest w odpowiednich polach profilu po zalogowaniu się Użytkownika do bazy.
  4. W celu wprowadzenia nowych danych podstawowych Użytkownik po zalogowaniu wybiera funkcję „Edytuj”. Zapisanie danych wprowadzonych do odpowiednich pól tekstowych profilu następuje poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie funkcji „Edytuj” powoduje utratę wprowadzonych danych.
  5. W celu dodania danych szczegółowych Użytkownik wybiera aplikację pn.: „Rozbuduj swój profil”, dzięki której można wprowadzić dodatkowe dane do następujących sekcji:
   1. Aparatura
   2. Projekty
   3. Oferty licencyjne
   4. Prawa autorskie
   5. Procesy technologiczne
   6. Usługi certyfikacji
   7. Usługi eksperckie
   8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań
   9. Usługi wykonania badań
   10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej
  6. Wprowadzenie danych do każdej z sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil” należy zakończyć poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie sekcji powoduje utratę wprowadzonych danych.
  7. Dane wprowadzane do profilu (do jego części podstawowej, oraz do sekcji profilu z aplikacji „Rozbuduj swój profil”) na etapie jego uzupełniania przez Użytkownika nie są publikowane na stronach bazy i nie są widoczne dla innych Użytkowników Bazy KET do momentu zatwierdzenia profilu przez Administratora Bazy.
 3. Etap III: Upublicznienie profilu.
  1. W celu upublicznienia konta (tzn. udostępnienia jego zawartości innym Użytkownikom Bazy KET) Użytkownik w sekcji „Status konta” zmienia opcję z: „w opracowaniu” na: „do zatwierdzenia”.
  2. System bazy wysyła automatyczną wiadomość do Administratora Bazy o złożeniu przez Użytkownika prośby dotyczącej zatwierdzenia i upublicznienia profilu w Bazie KET.
  3. Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Użytkownicy zarejestrowani z profilem” może:
   1. odmówić zatwierdzenia profilu w bazie,
   2. zatwierdzić profil w bazie.
  4. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia profilu, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości upubliczniania profilu w Bazie KET. Następuje wówczas usunięcie profilu ze zbioru danych Bazy KET.
  5. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia profilu może również skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek. Wówczas Użytkownik po ponownym zalogowaniu wprowadza zmiany wg uwag Administratora Bazy. System automatycznie zmienia wówczas status profilu ponownie na: „w opracowaniu”, stąd po wprowadzeniu wszystkich poprawek Użytkownik ponownie w sekcji „Status konta” zmienia na opcję: „do zatwierdzenia”.
  6. Po zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) informujące o upublicznieniu profilu w Bazie KET. Od tego momentu profil jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Bazy KET.

6. Logowanie do Bazy KET

 1. W celu zalogowania się do bazy Użytkownik korzysta z aplikacji „Logowanie” na stronie startowej portalu (w lewej części ekranu).
 2. Podczas pierwszego logowania do portalu bazy Użytkownik zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło.
 3. Aplikacja „Logowanie” zawiera:
  1. pola tekstowe:
   1. „Nazwa użytkownika” - Użytkownik wpisuje w pole indywidualny login,
   2. „Hasło” - Użytkownik wpisuje w pole indywidualne hasło dostępu do bazy, – po ich uzupełnieniu Użytkownik wybiera przycisk „Zaloguj”;
  2. funkcję „Zapomniałem hasła” - dla Użytkowników, którzy zapomnieli indywidualnego hasła dostępu do bazy – po wybraniu tej funkcji Użytkownik wpisuje w pole tekstowe login, lub adres e-mail (podany na wcześniejszym etapie rejestracji) i następnie wybiera przycisk „Prześlij nowe hasło na mój adres e-mail”.

7. Uzyskanie pomocy w Bazie KET

W celu uzyskania pomocy Użytkownik może:

 1. skorzystać z „Instrukcji korzystania z Bazy KET” dostępnej w zakładce „Instrukcja”, umieszczonej w liście podstron portalu poniżej górnego banneru (dynamicznego),
 2. skorzystać z „Formularza Kontaktowego”, lub danych kontaktowych do Zespołu Redakcyjnego portalu dostępnych:
  1. w zakładce „Kontakt”, umieszczonej w liście podstron portalu poniżej górnego banneru (dynamicznego),
  2. po kliknięciu w funkcję „Kontakt” dostępną w lewym rogu banneru dolnego.