Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Opis procedury założenia profilu w Bazie KET.
 1. ETAP I: Formularz Aplikacyjny.
  1. Użytkownik wypełnia „Formularz Aplikacyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” (na stronie startowej bazy).
  2. Zatwierdzenie uzupełnionego „Formularza Aplikacyjnego” (poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”) jest jednoznaczne z wysłaniem formularza do Administratora Bazy.
  3. System bazy wysyła automatycznie do Użytkownika potwierdzenie (mail) o przyjęciu przez Administratora Bazy ww. formularza.
  4. System bazy wysyła automatycznie na adres e-mail Administratora Bazy powiadomienie o przyjęciu nowego „Formularza Aplikacyjnego”.
  5. Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Akceptacja Formularzy Aplikacyjnych” może:
   1. odmówić zatwierdzenia Formularza Aplikacyjnego,
   2. zatwierdzić Formularz Aplikacyjny,
  6. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET.
  7. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia jeszcze raz ww. formularz uwzględniając uwagi Administratora Bazy.
  8. Po zatwierdzeniu „Formularza Aplikacyjnego” przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) wraz z nazwą Użytkownika (tj. loginem) i tymczasowym hasłem, niezbędnymi do zalogowania się do profilu. Podczas pierwszego logowania system bazy poprosi Użytkownika o ustalenie własnego hasła.
 2. Etap II: Rozbudowa indywidualnego profilu.
  1. Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może rozpocząć rozbudowę swojego profilu.
  2. Dane wprowadzane do profilu Użytkownika podzielone są na dwie kategorie:
   1. Dane podstawowe:
    1. Wprowadzone do „Formularza Aplikacyjnego”.
    2. Wprowadzone do profilu po jego akceptacji przez Administratora Bazy.
   2. Dane szczegółowe:
    1. Wprowadzone do wybranej sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil”.
  3. Część danych podstawowych jest automatycznie przenoszona z „Formularza Aplikacyjnego” i widoczna jest w odpowiednich polach profilu po zalogowaniu się Użytkownika do bazy.
  4. W celu wprowadzenia nowych danych podstawowych Użytkownik po zalogowaniu wybiera funkcję „Edytuj”. Zapisanie danych wprowadzonych do odpowiednich pól tekstowych profilu następuje poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie funkcji „Edytuj” powoduje utratę wprowadzonych danych.
  5. W celu dodania danych szczegółowych Użytkownik wybiera aplikację pn.: „Rozbuduj swój profil”, dzięki której można wprowadzić dodatkowe dane do następujących sekcji:
   1. Aparatura
   2. Projekty
   3. Oferty licencyjne
   4. Prawa autorskie
   5. Procesy technologiczne
   6. Usługi certyfikacji
   7. Usługi eksperckie
   8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badać
   9. Usługi wykonania badać
   10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej
   11. Wyroby i produkty
   12. Reklama 
   13. Inne usługi i oferty
  6. Wprowadzenie danych do każdej z sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil” należy zakończyć poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie sekcji powoduje utratę wprowadzonych danych.
  7. Dane wprowadzane do profilu (do jego części podstawowej, oraz do sekcji profilu z aplikacji „Rozbuduj swój profil”) na etapie jego uzupełniania przez Użytkownika nie są publikowane na stronach bazy i nie są widoczne dla innych Użytkowników Bazy KET do momentu zatwierdzenia profilu przez Administratora Bazy.
 3. Etap III: Upublicznienie profilu.
  1. W celu upublicznienia konta (tzn. udostępnienia jego zawartości innym Użytkownikom Bazy KET) Użytkownik w sekcji „Status konta” zmienia opcję z: „w opracowaniu” na: „do zatwierdzenia”.
  2. System bazy wysyła automatyczną wiadomość do Administratora Bazy o złożeniu przez Użytkownika prośby dotyczącej zatwierdzenia i upublicznienia profilu w Bazie KET.
  3. Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Użytkownicy zarejestrowani z profilem” może:
   1. odmówić zatwierdzenia profilu w bazie,
   2. zatwierdzić profil w bazie.
  4. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia profilu, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości upubliczniania profilu w Bazie KET. Następuje wówczas usunięcie profilu ze zbioru danych Bazy KET.
  5. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia profilu może również skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek. Wówczas Użytkownik po ponownym zalogowaniu wprowadza zmiany wg uwag Administratora Bazy. System automatycznie zmienia wówczas status profilu ponownie na: „w opracowaniu”, stąd po wprowadzeniu wszystkich poprawek Użytkownik ponownie w sekcji „Status konta” zmienia na opcję: „do zatwierdzenia”.
  6. Po zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) informujące o upublicznieniu profilu w Bazie KET. Od tego momentu profil jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Bazy KET.