Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rejestracja Użytkownika Posiadającego Profil
 1. Wypełnienie „Formularza Aplikacyjnego”.
  1. Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji pn.: „Typ profilu” wybiera typ profilu (tzn. format profilu), jaki zamierza założyć w bazie:
   1. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorstwo zaznacza typ: „Przedsiębiorstwo”,
   2. Użytkownik reprezentujący zespół badawczy zaznacza typ: „Zespół badawczy”.
  2. Wybór profilu dla zespołu badawczego, lub przedsiębiorcy wiąże się z uzupełnieniem odmiennych pól „Formularza Aplikacyjnego” na etapie rejestracji – pola te pojawiają się automatycznie w ww. formularzu po wyborze odpowiedniego typu profilu.
  3. Użytkownik może założyć w bazie tylko jeden profil przypisany do konkretnego adresu e-mail.
  4. Użytkownik, który zamierza dokonać zmiany adresu e-mail (do którego przypisane jest konto w bazie) powinien skontaktować się z Administratorem Bazy.
  5. Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” obowiązkowo wypełnia następujące pola:
   1. Dla typu profilu: „Zespół badawczy”:
    1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”:
     • Imię
     • Nazwisko
     • E-mail
    2. W sekcji „Typ profilu”:
     • Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”:
      • Nazwa zespołu
      • Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje
      • Telefon osoby do kontaktu
      • Strona www zespołu
      • Obszar działalności B+R – opis
     • Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”:
      • Ulica
      • Nr domu
      • Kod
      • Miejscowość
      • Województwo
    3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”:
     • Obszar wg OECD
   2. Dla typu profilu: „Przedsiębiorstwo”:
    1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”:
     • Imię
     • Nazwisko
     • E-mail
    2. W sekcji „Typ profilu”:
     • Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”:
      • Nazwa przedsiębiorstwa
      • KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
      • Telefon osoby do kontaktu
      • Strona www przedsiębiorstwa
      • Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis
     • Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”:
      • Ulica
      • Nr domu
      • Kod
      • Miejscowość
      • Województwo
    3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”:
     1. Obszar wg OECD.
  6. Dla zespołów badawczych i przedsiębiorstw w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji „Obszar działalności gospodarczej / B+R” polem dobrowolnego wypełnienia jest pole pn.: „Obszar wg KET”.
  7. W „Formularzu Aplikacyjnym” widoczny jest regulamin korzystania z bazy: Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez przewinięcie tekstu regulaminu do końca jego treści, oraz zaznaczenie pola pn.: „Akceptuję regulamin”.
  8. Przed wysłaniem „Formularza Aplikacyjnego” Użytkownik wpisuje kod widoczny na obrazku w pole tekstowe pn.: „Jaki kod widzisz na obrazku?”, następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”. System bazy automatycznie generuje i wysyła wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W wiadomości przesyłane jest powiadomienie o skierowaniu „Formularza Aplikacyjnego” do Administratora Bazy.
  9. Po pozytywnej weryfikacji „Formularza Aplikacyjnego”, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail tymczasowe hasło dostępu do nowo utworzonego konta.
  10. Podczas pierwszego logowania do portalu bazy Użytkownik zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło.
  11. Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może uzupełnić profil dodając dane podstawowe oraz skorzystać z aplikacji „Rozbuduj swój profil” i dodać kolejne dane do indywidualnego profilu.
  12. W przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownika system bazy automatycznie przeniesie wprowadzone przez niego dane na etapie wypełniania „Formularza Aplikacyjnego” do części podstawowej przyszłego profilu.
  13. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET.
  14. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierować do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia ww. formularz według uwag Administratora Bazy.
 2. Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Aplikacyjnym”.
  1. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”.
   1. W polach: „Imię” i „Nazwisko” podaje się dane właściciela adresu e-mail, zakładającego profil w bazie.
   2. Na adres e-mail Użytkownika zakładającego profil w bazie będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem portalu, w tym informacja o utworzeniu konta wraz z hasłem dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego zalogowania do portalu.
  2. W sekcji „Typ profilu”.
   1. Dla „Zespół badawczy”:
    • Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”:
     1. W polu „Nazwa Zespołu” podaje się właściwą nazwę zespołu badawczego, która może być nazwą Zespołu, Katedry, Laboratorium, Działu itp. Jeżeli profil dotyczy Zespołu zadaniowego wówczas nazwą może być np.: „Zespół realizujący projekt pt.: …”, lub „Zespół prof. …” (z podaniem nazwiska osoby będącej kierownikiem Zespołu zadaniowego).
     2. W polu „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje” podaje się nazwę instytucji, w której strukturze zespół istnieje (w przypadku zespołów w strukturze innych podmiotów) lub nazwę instytucji (podmiotu) kierującej pracami zespołu (w przypadku zespołów zadaniowych).
     3. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w danym zespole za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania zespołu. Może to być numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie.
     4. W polu „Obszar działalności B+R – opis” należy wprowadzić ogólny opis charakterystyki prac B+R podejmowanych przez zespół (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
    • Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”:
     1. Dane adresowe powinny pozwalać na bezpośredni kontakt z Zespołem badawczym. W sytuacji, gdy profil tworzony jest przez Zespół zadaniowy, dane adresowe powinny dotyczyć podmiotu wpisanego w pole „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje”.
     2. W polu „Województwo” należy wybrać właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę.
   2. Dla „Przedsiębiorstwo”:
    • Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”:
     1. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych (usługowych itp.). Może to być numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie.
     2. W polu „Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - opis” należy wprowadzić ogólny opis charakterystyki działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzić 1000 znaków).
    • Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”:
     1. W polu „Województwo” należy wybrać właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę.
  3. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”.
   1. Pole „Obszar wg KET” – nie jest polem wymaganym do uzupełnienia, Użytkownik dobrowolnie wybiera obszar technologii z grupy KET (tj. Key Enabling Technologies), który charakteryzuje jego zakres działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy). Użytkownik ma możliwość wyboru do trzech obszarów, akceptując je każdorazowo poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”, spośród następujących obszarów (zamieszczonych w formularzu w formie rozwijanej listy):
    1. Biotechnologia,
    2. Nanotechnologia,
    3. Mikro- i nanoelektronika,
    4. Fotonika,
    5. Zaawansowane materiały.
   2. Pole „Obszar wg OECD” – jest polem wymaganym, Użytkownik zobowiązany jest do określenia obszaru swojej działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub działalności B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy) poprzez wybór (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu II i (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu III. Są to obszary zdefiniowane wg klasyfikacji dziedzin nauki i techniki OECD zmodyfikowanej na potrzeby Bazy KET przez Administratora Bazy. Obszarom wg listy OECD z poziomu II przyporządkowane są odpowiednie obszary z poziomu III:
    1. Lista obszarów OECD z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 2.
    2. Lista obszarów OECD z poziomu III przyporządkowana do określonego obszaru z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 3.