Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Słownik stosowanych w Instrukcji terminów
 1. Administrator Bazy – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 7/9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304357, REGON 141400813, NIP 525 242 45 06. Po stronie Administratora za funkcjonowanie i rozbudowę bazy odpowiada Zespół Redakcyjny portalu Baza KET – kontakt: baza@iztech.pl.
 2. Baza KET – (in. „Baza kluczowych technologii”) – baza podmiotów i osób działających w obszarze technologii grupy KET (ang. „Key Enabling Technologies”), obejmująca zbiór danych przekazanych Administratorowi Bazy przez Użytkowników Posiadających Profil, lub wprowadzonych przez Administratora Bazy przy wykorzystaniu danych publicznie dostępnych. Baza KET jest ogólnopolską, elektroniczną platformą transferu wiedzy i technologii, uruchomioną przez Administratora Bazy w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2).
 3. Konto w Bazie KET – indywidualne konto, które posiada każdy zarejestrowany w bazie Użytkownik, obsługiwane za pomocą strony internetowej bazy. Dostęp do konta możliwy jest po zalogowaniu za pomocą nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu. Zarządzanie kontem jest możliwe po zalogowaniu się do bazy za pomocą aplikacji pn.: „Moje konto”.
 4. Profil w Bazie KET – indywidualne konto Użytkownika Posiadającego Profil, lub konto założone przez Administratora Bazy dla zespołu badawczego lub przedsiębiorstwa, utworzone wg jednego z dwóch dostępnych formatów (typów):
  1. profilu przedsiębiorcy,
  2. profilu zespołu badawczego.

  Dane zamieszczone w profilach Użytkowników tworzą zasoby danych Bazy KET.

 5. Przedsiębiorstwo – na potrzeby Bazy KET pojęcie przedsiębiorstwa stosowane jest w znaczeniu podmiotowym (tzn. jest synonimem pojęcia przedsiębiorcy). Według ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca to: „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Zatem do przedsiębiorcy zaliczymy zarówno „osoby naturalne”, jak i osoby prawne – np. prawne gospodarcze (spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe) i prawne niegospodarcze (stowarzyszenia, fundacje). Przedsiębiorcą jest też jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. spółka osobowa, lub spółka kapitałowa w organizacji).
 6. Strona internetowa bazy – strona pod adresem: www.kluczowetechnologie.iztech.pl.
 7. Typ przedsiębiorstwa
  1. mikro (do 9 pracowników),
  2. małe (od 10 do 49 pracowników),
  3. średnie (od 50 do 249 pracowników),
  4. duże (powyżej 250 pracowników).
 8. Użytkownik Posiadający Profil – osoba reprezentująca zespół badawczy lub przedsiębiorstwo, zweryfikowana i zaakceptowana przez Administratora Bazy, zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Aplikacyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca w bazie indywidualny profil i dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET.
 9. Warunki udostępniania – (np. warunki udostępniania aparatury innym Użytkownikom)
  1. usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie (np. aparatury) nieodpłatne, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
  2. udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie (np. aparatury) na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu (wynajem, sprzedaż itp.).
 10. Zespół badawczy
  1. Podział ze względu na strukturę / przynależność:
   1. zespół zadaniowy – zespół powołany (np. przez kilka podmiotów) dla celów realizacji określonego przedsięwzięcia,
   2. zespół w strukturze organizacyjnej – zespół będący stałą częścią struktury innego podmiotu (np. zespół badawczy w strukturze uczelni wyższej lub instytutu badawczego).
  2. Podział ze względu na skład zespołu:
   1. zespół krajowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą tylko członkowie z ośrodka(ów) w Polsce.]
   2. zespół międzynarodowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą członkowie z innego kraju(ów), przebywający tymczasowo w Polsce na czas realizacji projektu, lub współrealizujący zadania projektu w placówkach zagranicznych.
 11. Źródło finansowania – np. źródło pozyskania funduszy na realizację projektu:
  1. środki własne – tzn. środki finansowe, które uzyskane zostały przez podmiot w drodze prowadzenia np. działalności komercyjnej, lub pochodzą z opłat licencyjnych, patentów itp.
  2. środki publiczne – tzn. środki finansowe, które na realizację projektu przyznała instytucja zewnętrzna (np. ministerstwo, agencja, fundacja itp.), środki te obejmują m.in. środki z budżetu krajowego, przyznane w ramach funduszy unijnych lub programów międzynarodowej współpracy / pomocy (np. tzw. fundusze norweskie).